Algemene voorwaarden

1.Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en een
overeenkomst aangaat met NIJMAN OLIJFOLIE & DELICATESSEN

2. Ondernemer: NIJMAN OLIJFOLIE & DELICATESSEN

3. Overeenkomst: De overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten tussen de ondernemer en de consument.

4. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.

5. Herroepingrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

6. Schriftelijk: e-mail of brief.

 

 

2. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, offerte en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de ondernemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

 

3.Offertes en aanbiedingen

 

1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij in de offerte of aanbieding anders is vermeld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.Ondernemer kan niet aan zijn offertes en aanbiedingen worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW.

4. Indien de aanvaarding ( al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod is de ondernemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de ondernemer anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht de ondernemer niet tot levering van een deel van de in de offerte of aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders waaronder nabestellingen.

 

4. Overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod van de ondernemer.

2, Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.De ondernemer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat verzending geschiedt na vooruitbetaling

 

5. Herroepingrecht

1. Bij aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen ingaande op de dag van aflevering van het bestelde.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de instructies van de ondernemer.

3. Indien de consument de overeenkomst ingevolge artikel 5.1. van de algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk aan de ondernemer te melden.

4.Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

5. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen. De terugbetaling geschiedt inclusief de door ondernemer berekende verzendkosten.

6. Indien het product door de consument is gebruikt, bezwaard of op enigerlei beschadigd is geraakt, heeft de ondernemer het recht het artikel te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren. De ondernemer zal de consument hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

7. Het herroepingrecht geldt niet voor:
• Goederen of diensten waarvan de prijs is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
• Goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiene of die snel kunnen bederven of verouderen.

 

6. Prijs

 

1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven of indien de fabrikant tussentijdse prijswijzigingen doorvoert.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst,kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat, tenzij de prijsverhoging voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen of indien bedongen is dat de levering langer dan 3 maanden dan na aanvaarding van het aanbod zal plaatsvinden.

 

7.Levering

 

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer heeft kenbaar gemaakt.

3. Levering zal plaatsvinden tussen 2 en 4 werkdagen tenzij bij het aanbod anders is aangegeven. Indien de levertijd niet zal worden gehaald, neemt de ondernemer schriftelijk met de consument contact op waarin de werkelijke levertijd wordt vermeld. De ondernemer zal een leveringstermijn van maximaal 5 werkdagen overeenkomen.

4. De consument heeft de bevoegdheid bij het niet halen van de levertijd zoals genoemd in artikel 7.3 de overeenkomst te ontbinden. Consument dient de ondernemer hiervan schriftelijk in kennis stellen. Deze bevoegdheid tot ontbinden geldt niet wanneer ondernemer en consument een andere leveringstermijn zijn overeengekomen.

5.In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn dan voor rekening van de ondernemer.

7. Tenzij anders overeengekomen zal de ondernemer bij levering van producten aan de consument verzendkosten volgens de tarieven van NL Post in rekening brengen.

8. Levering vindt (voorlopig) alleen plaats binnen Nederland.

 

8. Betaling

1. Betaling kan op de volgende manieren plaatsvinden:

Bij vooruitbetaling op RABO-bankrekeningnummer NL09 RABO 0140943706 t.n.v. NIJMAN OLIJFOLIE, o.v.v. uw naam, woonplaats en ordernummer. Na ontvangst van uw betaling, wordt uw bestelling verzonden.
-Via iDEAL

9. Eigendomsovergang

1. Het risico van verlies,beschadiging, diefstal of waardevermindering gaan op de consument over op het moment waarop het product bij de consument is geleverd en daarmee in de macht van de consument is gebracht.

 

10. Garantie

1. De ondernemer garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de specificaties vermeld in het aanbod en aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en het product vrij is van gebreken betreffende de kwaliteit e/o verpakking.

2. De onder artikel 1 omschreven garantie geldt niet wanneer er sprake is van onoordeelkundig gebruik van de consument of indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove nalatigheid van de consument. Tevens geldt de garantie niet wanneer de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet is bestemd.

3. Het originele aankoopbewijs (zonder daarin door de consument aangebrachte wijzigingen) geldt als bewijs van garantie. Zonder origineel aankoopbewijs geldt de onder artikel 1 genoemde garantie niet.

4. Wanneer het geleverde product niet voldoet aan de onder artikel 1 genoemde garantie zal de ondernemer zorg dragen voor vervanging  van het product. Dit ter beoordeling van de ondernemer die hiervan de consument schriftelijk op de hoogte stelt. Indien vervanging  niet mogelijk is zal de ondernemer met de consument een schriftelijk regeling over schadevergoeding treffen waarbij opgemerkt dient te worden dat deze schadevergoeding nooit meer zal bedragen dat het door de consument betaald aankoopbedrag exclusief verzendkosten.

 

11. Onderzoek

1. De consument dient na ontvangst van het geleverde product deze direct te controleren. Indien blijkt dat het product niet voldoet aan de beschrijving zoals gegeven bij de bestelling van het product, dient de consument dit onmiddellijk doch uiterlijk binnen 3 dagen schriftelijk te melden aan de ondernemer. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 7 dagen doch uiterlijk binnen de garantietermijn schriftelijk te melden aan de ondernemer.

 

12. Klachten

1. Alle klachten betreffende het geleverde product, de levering en andere klachten zullen in behandeling worden genomen.

2. Klachten betreffende het geleverde product en de levering dient de consument aan de ondernemer schriftelijk kenbaar te maken. De ondernemer zal binnen 7 dagen schriftelijk contact met de consument opnemen over de afwikkeling van de klacht.

 

13. Aansprakelijkheid

1.Indien de door de ondernemer geleverde zaken gebreken vertoont is de aansprakelijkheid van de ondernemer jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden onder artikel 10. Garantie is geregeld.

2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade. Indien een geleverde zaak niet overeenstemt met wat is overeengekomen en dit een gebrek is in de zin van de productaansprakelijkheid, dan is de ondernemer niet aansprakelijk voor de gevolgschade.

3.Wanneer een producent aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot vervanging of herstel van het gebrekkige product, of terugbetaling van de aankoopprijs.

4. De ondernemer is nimmer aansprakelijk wanneer de schade het gevolg is van opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen of onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de consument.

 

14. Overmacht

1. De ondernemer is niet aansprakelijk wanneer overeenkomsten niet kunnen worden nagekomen wanneer er sprake is van overmacht.

2. Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenkomende oorzaken waarop de ondernemer geen invloed heeft maar waardoor de ondernemer niet aan zijn verplichting kan voldoen, zoals vertraging bij of niet leveren door leveranciers, vertragingen bij het vervoer, overheidsmaatregelen.

3. In het geval van overmacht zal de ondernemer trachten op een andere manier aan haar verplichtingen te voldoen. Indien dit niet lukt behoudt de ondernemer het recht de overeenkomst te ontbinden of de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering mogelijk blijft. De ondernemer is in geen geval gehouden een schadevergoeding te betalen.

 

15. Intellectuele eigendom

16. Geschillenregeling

1. Ondernemer behoudt zich het recht en bevoegdheden voor die hem op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving toekomen.

2. De ondernemer garandeert niet dat de aan consument geleverde producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van derden hieromtrent.

 

 

17. Wijziging voorwaarden

1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de ondernemer is het Nederlands recht van toepassing.

2. Ondernemer en consument zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

3.Van geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de ondernemer, tenzij deze er de voorkeur aangeeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de consument, met uitzondering van die geschillen waarin de kantonrechter bevoegd is.

 

1. De ondernemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen. Voor lopende overeenkomsten zal zij ingaan bij een nieuwe overeenkomst van de ondernemer met de consument.